Τη Θαλάσσια Έρευνα | CretAquarium
SCROLL DOWN

Τη Θαλάσσια Έρευνα

Έρευνα στο Ενυδρείο

Η πειραματική επιστημονική έρευνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των λειτουργιών του Ενυδρείου Κρήτης. Οι σύγχρονες υποδομές μας παρέχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον κύκλο ζωής και την συμπεριφορά των ειδών που φιλοξενούμε. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν και οι κάμερες που ίσως παρατηρήσατε έξω από συγκεκριμένα ενυδρεία κατά μήκος της διαδρομής επίσκεψης. Όμως οι έρευνες συνεχίζονται και στα παρασκήνια του Ενυδρείου, εκεί όπου βρίσκονται οι καραντίνες συντήρησης.

Έμφαση δίνουμε στην έρευνα για τα ξενικά είδη, τους λεγόμενους «λεσεψιανούς μετανάστες» οι οποίοι επηρεάζουν τις τοπικές τροφικές αλυσίδες. Επίσης καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την έρευνα και την περίθαλψη απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών όπως οι θαλάσσιες χελώνες, θαλάσσια θηλαστικά, αλλά και ασπόνδυλα.

Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις αναλαμβάνουμε την περίθαλψη τραυματισμένων ή άρρωστων ζώων τα οποία, μετά την θεραπεία τους, απελευθερώνουμε στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι έρευνες μας γίνονται σε συνεργασία με τα Aqualabs, τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη υποδομή θαλάσσιων πειραματικών δεξαμενών στη Μεσόγειο.

Συμμετοχή σε προγράμματα

Το Ενυδρείο Κρήτης πιστό στο στόχο του να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για θέματα που σχετίζονται με το

θαλάσσιο περιβάλλον συμμετέχει, με το ρόλο αυτό, σε επιστημονικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Επιπλέον το Ενυδρείο συμμετέχει σε δίκτυα με άλλα ενυδρεία και μουσεία που στόχο έχουν την διάχυση της επιστημονικής γνώσης με ποικίλους τρόπους και δράσεις.

Έρευνα στο ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα επιστήμης της θάλασσας στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην Ανάβυσσο Αττικής, στις Γούρνες Ηρακλείου (Θαλασσόκοσμος) και στη Ρόδο. Περίπου 500 άτομα, ερευνητές, τεχνικοί έρευνας και διοικητικό προσωπικό εργάζονται στα 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα του Κέντρου:

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας καταγράφει και μελετά τις φυσικές, γεωλογικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες στο θαλάσσιο

οικοσύστημα. Ερευνά και προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς της βιογεωχημείας, του παράκτιου περιβάλλοντος, της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, της ωκεανογραφίας ανοιχτών θαλασσών, της θαλάσσιας τεχνολογίας καθώς και της μέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών.

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων:

• ερευνά τους τρόπους ορθολογικής διαχείρισης των αλιευμάτων

• παρακολουθεί και εκτιμά τα ιχθυοαποθέματα αλλά και ερευνά την επιλεκτικότητα και δυνατότητα βελτίωσης των αλιευτικών εργαλείων

• ασχολείται με την περιβαλλοντική έρευνα των επιφανειακών και υπόγειων νερών, με την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων καθώς και με την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης.

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών διεξάγει έρευνα στους τομείς της θαλάσσιας βιοποικ

ιλότητας, της θαλάσσιας οικολογίας, της μικροβιολογίας, της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της γενετικής και γονιδιωματικής των θαλάσσιων ειδών και της βιολογίας των εκτρεφόμενων ειδών ή των ειδών που μπορούν να εκτραφούν στο μέλλον (φυσιολογία, παθολογία, ηθολογία, αναπτυξιακή βιολογία, ανοσολογία, μεταβολισμός κλπ). Ασχολείται επίσης με τις τεχνολογίες εκτροφής θαλασσίων ειδών.